Tjänstekollektivavtalsförhandlingar

TÅLC är en av fyra medlemsföreningar i Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ r.f. Med stöd av Landskapslag (1978:22) om tjänstekollektivavtal är TCÅ förhandlings- och avtalspart vilket i praktiken innebär att TCÅ har rätt att förhandla med Ålands landskapsregering, Ålands lagting samt Kommunala avtalsdelegationen.  Själva förhandlingsprocedurerna regleras å sin sida av de huvudavtal som TCÅ slutit med landskapsregeringen, lagtinget resp. avtalsdelegationen. På landskapssidan har även Akava-Åland, FOA-Å, Tehys fackavdelning på Åland och ÅTFC förhandlings- och avtalsrätt medan det på den kommunala sidan är endast Akava-Åland och FOA-Å som tillsammans med TCÅ förhandlar och sluter avtal.