Om Tålc

Föreningens ändamål är att samla medlemmarna. anställda vid Ålands landskapsregering, Ålands lagting och landskapsregeringens underställda myndigheter, dess affärsverk och bolag. TÅLC  verkar för att bevaka deras arbets- och lönevillkor samt deras sociala intressen.

För att förverkliga sitt ändamål:

  1. verkar föreningen för förbättrande av sina medlemmars arbets- och lönevillkor
  2. övervakar föreningen att gällande arbetarskydds- m fl. sociala lagar och avtal samt stadgar efterföljs
  3. gör föreningen framställningar, ingår avtal och förhandlar och överenskommer om medlemskårens arbets- och lönevillkor samt i frågor om arbetsskydd och hygien, utbildning, arbetsplatsdemokrati samt i andra i kollektiv- och tjänstekollektivavtalen avsedda frågor som berör medlemskåren
  4. anordnar föreningen möten, kurser, föreläsningar och övrig fritidsverksamhet för medlemmarna
  5. ger föreningen information om sin verksamhet
  6. upprätthåller föreningen kontakter med övriga på orten verksamma motsvarande föreningar och andra organisationer
  7. äger och besitter föreningen fast egendom samt land- och vattenområden, vilka betjänar föreningens syftemål
  8. kan föreningen ansluta sig till organisationer och förbund

 

Vårt tjänstekollektivavtal gäller fram till 28.2.2022. Länk till tjänstekollektivavtalet hittar du här.